Бақылау шаралары нәтижелері бойынша білім беру қызметіне берілген лицензияларының қолданысы тоқтатылған білім беру ұйымдарының тізімі

 

Білім беру ұйымының атауы Тоқтатылу мерзімі
1
2

 

Ескертпе: Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, 59-бап. Білім беру жүйесіндегі мемлекеттік бақылау

8-1. Білім беру қызметімен айналысуға лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрған кезде лицензиаттың білім туралы құжатты бере отырып, білім берудің оқу жылын аяқтауға құқығы бар.
8-2. Білім беру қызметімен айналысу лицензиясының қолданысы тоқтатыла тұрған кезде лицензиат:
1) мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға арналған конкурсқа қатысуға;
2) білім беру қызметімен айналысу лицензиясымен және (немесе) лицензияның қосымшаларымен әрекеттер жасауға (тоқтатуға, қайта ресімдеуге, тоқтатыла тұрған білім беру қызметімен айналысу лицензиясына жаңа қосымшалар алуға);
3) оқуға қабылдауды жүзеге асыруға құқылы емес.